Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste – EU:n tietosuoja-asetus (GDPR)

 

Laatimispvm: päivitetty 23.5.2018

 

 

1. Rekisterinpitäjä Mirellan Hautauspalvelu Oy

Toiskantori 2 as 6

00410 Helsinki

 

mirella@mirellanhautauspalvelu.fi

 

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Mirella Ressler

045 610 77 11

 

 

 1. Rekisterin nimi

 

Mirellan Hautauspalvelu Oy:n asiakastietorekisteri

 

 

 

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

 

Rekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on Mirellan Hautauspalvelu Oy:n ja sen asiakkaiden välisen asiakassuhteen hoitaminen (hautaustoimistopalveluiden tilaaminen, toimittaminen ja seuranta) ja ylläpito sisältäen laskutuksen. Tällaisessa tapauksessa käsittely perustuu osapuolten väliseen sopimukseen. Tietoja voidaan käyttää myös muun muassa Mirellan Hautauspalvelu Oy:n toiminnan ja palveluiden analysointiin, valvontaan, suunnittelemiseen ja kehittämiseen, tilastollisiin tarkoituksiin, palveluista informoimiseen ja muistuttamiseen sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin.

 

 

 

 1. Rekisterin tietosisältö

 

Rekisterissä on henkilöiden tietoja, jotka ovat tilanneet palveluita Mirellan Hautauspalvelu Oy:ltä tai pyytäneet palveluista tarjousta. Rekisteri voi sisältää muun muassa seuraavia asiakkuuteen liittyviä tietoja:

 

 • Tilaajan nimi
 • Vainajan nimi ja henkilötunnus
 • Tilaajan sähköpostiosoite, postiosoite, puhelinnumero
 • Asiakashistoria (esim. yhteydenotot, tilaukset, ajanvaraukset, laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot)
 • Asiakaspalautteet ja yhteydenotot
 • Mahdolliset asiakkaan itsensä antamat muut tiedot

 

 

 

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

 

Säännönmukaisia tietolähteitä ovat muun muassa asiakkaan ilmoittamat tiedot, tilausten hoitamisen yhteydessä muodostuneet tiedot ja palveluiden tilaajalta, omaiselta tai seurakunnilta/seurakuntayhtymiltä saadut tiedot.

 

 

 

 1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

 

Yllä mainittu yritys ei luovuta tietoja kolmansille osapuolille. Henkilötietoja voidaan luovuttaa yrityksen yhteistyökumppaneille silloin kun on kysymys asiakkaan tilaamasta lisäpalvelusta, jonka yrityksen yhteistyökumppani toimittaa. Henkilötietoja voidaan erityistilanteissa luovuttaa Suomen lain edellyttämällä tavalla viranomaistahoille. Tiedot välitetään perintätoimistolle, jos asiakas ei ole reagoinut maksumuistutuksiin.

 

 

 

 1. Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

 

Mirellan Hautauspalvelu Oy ei luovuta tietoja EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

 

 

 

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

 

Manuaalinen aineisto säilytetään sille tarkoitetussa lukitussa paikassa. Sähköisessä muodossa oleviin tietoihin pääsevät käsiksi vain henkilöt, joiden on voitava käsitellä tietoja työtehtäviensä suorittamiseksi tämän asiakastietorekisterin tarkoitusten mukaisesti. Tietojen käsittely edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa. Tietoja käsitteleviä henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

 

 1. Profilointi

 

Henkilötietoja ei käytetä profilointiin tai muuhun automaattiseen päätöksentekoon

 

 1. Rekisteröidyn oikeudet

 

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

 

Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskeviea henkilötietoja ja jos käsitellään, oikeus saada kopio hänen henkilötiedoistaan.

 

Oikeus tietojen oikaisemiseen

 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot korjataan. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla tarvittavat lisätiedot.

 

Oikeus tietojen poistamiseen

 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista, jos

 

 1. a) henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty tai

 

 1. b) henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti

 

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

 

Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä; jos

 

 1. a) rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden;

 

 1. b) käsittely on lainvastaista, ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista; tai

 

 1. c) rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyn alkuperäisiin tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

 

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

 

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat ja hänen toimittamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytössä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

 

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

 

Henkilötietoasioiden kansallisena valvontaviranomaisena on oikeusministeriön yhteydessä toimiva tietosuojavaltuutettu. Sinulla on oikeus saattaa asiasi valvontaviranomaisen käsiteltäväksi, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä.

 

 1. Tietojen säilytysaika

 

Tilikauden tositteet, liiketapahtumia koskeva kirjeenvaihto sekä muu kirjanpitoaineisto tulee säilyttää kymmenen vuotta sen kalenterivuoden lopusta, jonka aikana tilikausi päättyy.

 

 1. Yhteydenotot

 

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään.